INTERNSHIP

INTERNSHIP

INTERNSHIP

PSM

Computer

'62


วิชาเอกคอมพิวเตอร์

วิชาเอกคอมพิวเตอร์ เป็นเอกที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) ได้จัดตั้งขึ้น เนื่องจากทางโรงเรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการนำเทคโนโลยีมาเป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านคอมพิวเตอร์แขนงต่าง ๆ ของนักเรียนที่มีความสนใจจะนำไปใช้ต่อยอดในอนาคต

โดยหลักสูตรจะถูกแบ่งเป็น 2 วิชาเอก ได้แก่ วิชาเอกนวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (IMT) และวิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ซึ่งทั้งสองวิชาเอกมีเกณฑ์การจบหลักสูตร คือ นักเรียนต้องผ่านประสบการณ์การฝึกงานไม่ต่ำกว่า 140 ชั่วโมง ดังนั้นทางผู้จัดทำจึงได้สร้างเว็บไซต์นี้ขึ้นเพื่อนำประสบการณ์ที่ได้รับตลอดช่วงการฝึกงานมาแบ่งปันให้แก่ผู้ที่สนใจ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้นักเรียนค้นพบความถนัดและความสนใจ
  2. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย และเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกตนเองเกี่ยวกับการมีบุคลิกภาพที่ดี และความรับผิดชอบในการทำงาน
  4. เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงาน
  5. เพื่อค้นพบแนวทางในอาชีพและประกอบการตัดสินใจในการเลือกคณะ สาขาวิชาในระดับมหาวิทยาลัยในอนาคต

ผศ.สุคนธ์ อักษรชู

หัวหน้าวิชาเอก นวัตกรรมเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

Information Technology

Multimedia Technology


Categories

Programming & Technology

Production & Videos

2D & 3D Design

Business

Game Development & Design